Revízie elektrických spotrebičov a ručného náradia

Podľa platných právnych predpisov sa vzťahuje povinnosť prevádzkovateľa k zaisteniu bezpečnosti a bezporuchovej prevádzky používaných spotrebičov a ručného náradia vykonaním pravidelných kontrol (a údržby) vrátane pravidelných revízií týchto zariadení.

STN 33 1600 – Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania

Revízia náradia je súhrn úkonov, pri ktorej sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje jeho stav z hľadiska bezpečnosti. Súčasťou revízie náradia je vypracovanie dokladu o revízii náradia.
Podľa pracovného využitia (ako často a ako dlho sa používa) sa náradie zaraďuje do troch skupín:

skupina A – s náradím sa pracuje len občas (do 100 prev. hodín ročne)

skupina B – s náradím sa pracuje často krátkodobo (od 100 do 250 prev. hodín ročne)

skupina C – s náradím sa pracuje často dlhšie (viac ako 250 prev. hodín za rok)

STN 33 1610 – Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania.

 Táto norma stanovuje spôsob a rozsah:
  • revízie el. spotrebičov po opravách a úpravách
  • kontrol a revízií el. spotrebičov počas ich používania
Táto norma platí pre:
  • elektrické spotrebiče pre domácnosť a podobné účely
  • elektrické svietidlá
  • elektrické zariadenia informačnej techniky
  • prístroje spotrebnej elektroniky
  • pohyblivé prívody a šnúrové vedenia
  • elektrické a elektronické meracie prístroje
  • ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru
Rozdelenie elektrických spotrebičov podľa ich používania:

skupina A – Spotrebiče poskytované formou prenájmu ďalšiemu používateľovi

skupina B – Spotrebiče používané vo vonkajšom prostredí (stavby, poľnohospodárstvo a pod.)

skupina C – Spotrebiče používané pre priemyselné a remeselné činnosti vo vnútorných priestoroch

skupina D – Spotrebiče používané vo verejne prístupných priestoroch (školy, kluby, hotely  apod.)

skupina E – Spotrebiče používané k administratívnej činnosti

Pre bližšie informácie volajte 0905 407 238 alebo nás kontaktujte cez formulár na TOMTO odkaze